MV SR: Obce s rómskymi komunitami budú môcť odstrániť čierne skládky odpadu

Nachádzate sa tu

28. 2. 2017

Obce s marginalizovanými rómskymi komunitami budú mať príležitosť odstrániť nelegálne skládky odpadu na svojom území a zlepšiť systém nakladania s odpadom. Umožní im to ministerstvo vnútra (MV), ktoré ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu s takýmto zameraním.
MV dnes (28. február) v tlačovej správe oznámilo, že má ambíciu zlepšiť situáciu a systém nakladania s odpadom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít v siedmich slovenských krajoch. Z eurofondov pôjde na operačný program viac ako osem miliónov eur. Oprávnenými žiadateľmi o nenávratné finančné príspevky je 1043 obcí zo siedmich slovenských krajov z Atlasu rómskych komunít (2013). Výnimkou je Bratislavský kraj.
Vyhlásená výzva je zameraná na vybudovanie, respektíve dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu a na realizáciu sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky. Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) pri tejto príležitosti uviedol, že od januára 2016 ide už o piatu výzvu, ktorej cieľom je zvýšiť počet rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.
"Nelegálne skládky sú problémom v mnohých častiach Slovenska. Nielenže majú negatívny dopad na našu prírodu, ale aj na vzájomné spolunažívanie. Veríme, že vďaka prostriedkom z Európskej únie sa nám podarí odstrániť čo najviac nelegálnych skládok a zaviesť efektívny systém nakladania s komunálnym odpadom," povedal Kaliňák.
Výzva bude spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sumou 8.160.295 eur. Zo štátneho rozpočtu je na projekty vyčlenených 960.035 eur. Päťpercentné financovanie bude povinná zabezpečiť úspešná obec. Tá bude môcť realizovať niekoľko aktivít na dosiahnutie cieľov projektu a vzájomne ich kombinovať, aby nadobudnuté prostriedky využila čo najefektívnejšie, zdôraznilo ministerstvo.
Aktivita s názvom Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu je zameraná na vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad a vybudovanie zberných dvorov vrátane nákupu zberných nádob, zberových vozidiel a techniky na podporu triedeného zberu.
Aktivita s názvom Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky, poskytne prijímateľom možnosti na zber odpadu v miestach s nezákonne umiestneným odpadom, jeho vytriedenie, umiestnenie a sanáciu, ako aj úpravu miesta s nezákonne umiestneným odpadom.
Ministerstvo informovalo, že aj naďalej sú otvorené zvyšné štyri výzvy spadajúce pod Operačný program Ľudské zdroje, ktoré boli vyhlásené v roku 2016. Ide o dve výzvy zamerané na vybudovanie, rekonštrukciu alebo prestavbu materských škôl, výzvu na rovnakú podporu komunitných centier a výzvu na podporu prístupu k pitnej vode.
Ministerstvo schválilo aj dve vyzvania na národné projekty, ktorých prijímateľom je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. V najbližších dňoch ich začne prostredníctvom projektov realizovať priamo v dotknutých obciach. Celková alokácia tejto časti operačného programu pre programové obdobie 2014-2020 je 383 miliónov eur z prostriedkov Európskej únie. Doposiaľ vyhlásené výzvy a vyzvania poskytujú prijímateľom finančné prostriedky vo výške 138 miliónov eur.


zdroj TASR

Aktuality