Fond na podporu umenia predstavil štruktúru podpornej činnosti na rok 2017

Nachádzate sa tu

6. 10. 2016

Fond na podporu umenia po uzavretí prvého roka podpornej činnosti predstavil na dnešnej tlačovej konferencii Štruktúru podpornej činnosti na rok 2017 a vyhlásil prvú výzvu na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky. Nová štruktúra podpornej činnosti obsahuje niekoľko formálnych a obsahových úprav zameraných na zefektívnenie procesu prideľovania dotácií. Jej súčasťou sú aj nové oblasti podpory umenia a nové priority ministerstva kultúry.

Prioritami ministerstva kultúry pre podpornú činnosť fondu na rok 2017 sú kultúrne a umelecké centrá, 200. výročie J. M. Hurbana a príprava výročí v roku 2018 (100. výročie vzniku ČSR, 25. výročie vzniku SR a 50. výročie udalostí z augusta 1968). Fond bude prioritne podporovať projekty zamerané na interakciu digitálnych technológií s klasickými umeleckými postupmi, témami a médiami; reflexiu slovenského kultúrneho dedičstva v európskych súvislostiach a rozvoj umeleckej kritiky a reflexie súčasného umenia.

Na základe skúseností z prvého roku podpornej činnosti sa fond rozhodol do novej štruktúry podpornej činnosti zapracovať aj programové a obsahové zmeny, ktoré by mali prispieť k efektívnejšej práci žiadateľov a zabezpečeniu podpory v ďalších oblastiach umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Ide predovšetkým o poskytovanie viacročných dotácií na veľké festivaly; posunutie termínov výziev na prekladanie žiadostí, vďaka čomu sa uzavrie hodnotiaci proces žiadostí v značnom časovom predstihu v porovnaní s minulým rokom; systematická podpora aktivít nezávislých divadiel, tanečných zoskupení a nezávislých galérií; podpora malých a začínajúcich kultúrnych a umeleckých centier; podpora tvorby multimediálnych diel; medzinárodné mobility a prezentácie vyčlenené ako podprogram v rámci jednotlivých oblastí umenia a kultúry.

Vzhľadom k programovým zmenám v štruktúre a zabezpečeniu odborného posudzovania žiadostí vo všetkých sférach podpornej činnosti vyhlásil fond Výzvu na prekladanie návrh na členov/členky odborných komisií Fondu na podporu umenia.

Fond na podporu umenia je nezávislá verejnoprávna inštitúcia. Jeho hlavným poslaním je zabezpečenie podpory umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry. Fond svojou činnosťou nahrádza podstatnú časť dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V prvom roku svojho fungovania prerozdelil medzi 2911 úspešných žiadateľov spolu 14 342 410 €.


zdroj: Ministerstvo kultúry SR


pozrite si tlačovú besedu

Categories: 
Aktuality