Vláda preplatí výdavky za povodňové zabezpečovacie a záchranné práce

Nachádzate sa tu

13. 3. 2015

Štát preplatí dotknutým subjektom vrátane samospráv zhruba 12 miliónov eur za povodňové zabezpečovacie a záchranné práce počas povodní. Rozhodla o tom vláda, ktorá 11. marca 2015 schválila Správu o priebehu a následkoch povodní na území SR v období od júla do konca novembra 2014. Správu predložilo Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR.

Vláda súhlasila s uvoľnením sumy 12 007 373,87 eur z kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Použijú sa na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác (8 456 094,27 eur), povodňových záchranných prác (3 508 633,51 eur) a vyplatenie priznaných peňažných náhrad za škody na majetku spôsobené v priamej súvislosti s vykonávaním povodňových zabezpečovacích a záchranných prác, za splnenú osobnú pomoc a za poskytnutie vecného prostriedku (42 646,09 eur).

Vyčlenené finančné prostriedky budú poukázané príslušným rezortom. Tie zabezpečia ich presun dotknutým subjektom. Detailný rozpis je uvedený v schválenom materiáli.

Stručný prehľad rozdelenia týchto finančných prostriedkov:

Ministerstvo vnútra SR : spolu 3 515 528,11 eur (pre okresné úrady v sídlach krajov, Hasičský a záchranný zbor, Policajný zbor a Horskú záchrannú službu.)

Z prostriedkov uvoľnených do rozpočtovej kapitoly MV SR budú refundované aj výdavky obcí, prerozdelené budú cez centrá podpory príslušných okresných úradov. Výdavky na povodňové záchranné práce budú refundované 99 obciam spolu vo výške 3 390 611,50. Výdavky na povodňové zabezpečovacie práce budú preplatené trom obciam spolu vo výške 23 377,13   eur.

Ministerstvo životného prostredia SR: 3 634 716,23 eur ( z toho najmä pre Slovenský vodohospodársky podnik š. p. Banská Štiavnica, ostatné pre Slovenský hydrometeorologický ústav)
Ministerstvo zdravotníctva SR: 16 300,92 eur (pre orgány verejného zdravotníctva)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: 31 503  eur (Lesy SR, š. p.)
Ministerstvo obrany SR: 4 881,32 eur (pre Ozbrojené sily SR)
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR: 3 460,90 eur
Vyššie územné celky: 242 828,74 eur Prešovský samosprávny kraj, 4 527 141,71 eur Žilinský samosprávny kraj a 31 012,94  eur Nitriansky samosprávny kraj.

Vláda ešte minulý rok poskytla finančné prostriedky na povodňové zabezpečovacie práce pre Žilinský samosprávny kraj vo výške 1 800 000 eur a na povodňové záchranné práce pre obec Terchová vo výške 2 560 000 eur v súvislosti so živelnou pohromou, ktorá sa tu stala vlani v júli.

Podľa zákona o ochrane pred povodňami sa výdavky, ktoré vznikli pri vykonávaní povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác počas II.  a III. stupňa povodňovej aktivity, uhrádzajú z na to vytvorenej rezervy štátneho rozpočtu v kapitole Všeobecná pokladničná správa.

Aktuality