Vláda pomôže Trebišovskému okresu viac ako 3,4 mil. eur

Nachádzate sa tu

4. 11. 2015

Vláda SR vyčlenila na pomoc okresu Trebišov viac ako 3,4 milióna eur. Na projekty súvisiace predovšetkým s rozvojom infraštruktúry v trebišovskom okrese pôjde suma 2,2 milióna eur. Na podporu vytvárania pracovných miest pre mladých ľudí do 29 rokov vyčlení rezort práce 1,2 milióna eur a 25 miliónov eur pôjde na protipovodňové opatrenia v regióne. Počas dnešného výjazdového rokovania v Trebišove o tom rozhodla vláda SR.
Jednou z priorít vlády SR, ktoré definovala aj vo svojom programovom vyhlásení, je vytvárať podmienky na rozvoj regiónov a na odstraňovanie rozdielov medzi nimi, najmä budovaním infraštruktúry, posilnením regiónov cez výrobné investície, ako aj hospodárnym, účinným a účelným využívaním fondov EÚ.
"Došli sme do okresu, ktorý naďalej patrí medzi regióny s mierou nezamestnanosti vysokou nad priemerom Slovenskej republiky," povedal premiér SR Robert Fico.
Z vládou vyčlenených finančných prostriedkov by malo ísť priamo do mesta Trebišov vyše 600 000 eur - rekonštrukcia krytej plavárne si napríklad vyžiada 432 000 eur a rekonštrukcia amfiteátra ďalších 85 000 eur. Vláda poskytne 100 000 eur na rekonštrukciu miestnej cirkevnej školy. Na výstavbu telocvične základnej školy v Michaľanoch pôjde ďalších 400 000 eur. Na propagáciu vinohradníckej oblasti Tokaj, kde sa bude prioritne riešiť vysporiadanie pozemkov, vláda vyčlenila 100 000 eur. Ďalších 50 000 eur je navrhnutých na rekonštrukciu kultúrneho domu v Čiernej nad Tisou a rovnakú sumu má dostať obec Svätuše na riešenie havarijného stavu oporného múru miestnej komunikácie.
V oblasti dopravy sa rozbehne príprava na riešenie cesty I/79 medzi Hriadkami a Trebišovom, sanácia nevyhovujúcich úsekov na tejto ceste medzi Veľatami a Čiernou nad Tisou vrátane prestavby križovatky pri Malej Tŕni. Minister dopravy má zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie stavby Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov.
Na environmentálne projekty a protipovodňové opatrenia pôjde okolo 25 miliónov eur. Ministerstvo životného prostredia má podporiť projekty v oblasti odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v rámci doteraz neriešených aglomerácií v okrese Trebišov z prostriedkov Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 - 2020, v spolupráci so združením obcí Tokaj rekonštrukciu verejnej kanalizácie, ako aj environmentálne projekty v obciach Brezina, Egreš a Kazimír. V rámci protipovodňových opatrení sa majú opravovať a rekonštruovať hrádze na rieke Ondava, rekonštruovať čerpacia stanica a monitorovací systém pri obci Boľ.
Zlepšiť sa má aj postavenie nezamestnaných mladých ľudí na trhu práce, ktorí sú uchádzačmi o zamestnanie v pôsobnosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov prostredníctvom národného projektu Praxou k zamestnaniu. Na jeho realizáciu plánuje vláda vyčleniť viac ako 1,2 milióna eur, na krytie výdavkov súvisiacich s podporou vytvárania pracovných miest u zamestnávateľov, ktorí ich vytvoria na vykonávanie mentorovaného zapracovania a práce mladých ľudí do 29 rokov.
"Prioritne boli peniaze určené predovšetkým na infraštruktúrne projekty, ktoré sú v obciach a mestách trebišovského okresu," zdôraznil Robert Fico.

Čo robíme pre ľudí