Marek Maďarič v Bruseli predsedal Rade ministrov pre kultúru a audiovíziu

Nachádzate sa tu

22. 11. 2016

Minister kultúry Marek Maďarič dnes ako zástupca predsedníckeho štátu v Bruseli predsedal Rade ministrov pre kultúru a audiovíziu, ktorá je súčasťou formácie Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport. Prioritnými oblasťami Slovenského predsedníctva v Rade EÚ (SK PRES) z pohľadu vecnej zodpovednosti rezortu kultúry sú oblasti audiovízie, kultúry a oblasť autorského práva, ktorá spadá pod kompetenčnú pôsobnosť Rady EÚ pre konkurencieschopnosť.

SK PRES sa v audiovizuálnej oblasti primárne sústredilo na prerokovanie návrhu revízie smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. V tejto súvislosti prebehla na pracovnej úrovni všeobecná analýza všetkých článkov návrhu, ktorej výsledkom je tzv. správa o pokroku. Tá popisuje rokovania o najdôležitejších otvorených otázkach. Má informačný charakter a pomôže ďalším rokovaniam o návrhu, ktoré sa uskutočnia v decembri, kedy SK PRES plánuje spolu s Maltou predložiť kompromisný text. Počas zasadnutia vyvolali najväčšie diskusie najmä nasledovné témy: navrhované kvóty pre európske diela a finančné príspevky pre služby na požiadanie, princíp krajiny pôvodu a navrhovaná liberalizácia pravidiel reklamy.

V oblasti kultúry sa SK PRES zaoberalo návrhom rozhodnutia Európskeho parlamentu o Európskom roku kultúrneho dedičstva (2018). Na dnešnom rokovaní Rady bola schválená pozícia Rady pre ďalšie rokovania s Európskym parlamentom (EP). Rada zároveň podporila návrh rozhodnutia EP o rozšírení projektu Európskych hlavných miest kultúry na roky 2020 až 2033 o Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

Súčasťou dnešného rokovania Rady bola aj politická diskusia o Stratégii EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy s prizvaným hosťom Francescom Bandarinom, námestníkom generálnej riaditeľky pre kultúru v UNESCO a prezentácia priorít Predsedníctva Malty, ktoré sa začne 1. januára 2017.


zdroj: Ministerstvo kultúry SR

Categories: 
Aktuality