Ak zmeníte trvalý pobyt, o nový občiansky preukaz budete môcť požiadať cez internet

Nachádzate sa tu

14. 5. 2015

Občania, ktorí zmenia trvalý pobyt a sú zároveň držiteľmi občianskeho preukazu s elektronickým čipom /eID karta/, budú môcť pravdepodobne  od 1. júla 2015 požiadať o vydanie nového dokladu cez internet – prostredníctvom portálu Elektronické služby MV SR. Rovnako tak budú môcť urobiť držitelia občianskych preukazov s elektronickým čipom, ktorým končí platnosť dokladu, a to najskôr 180 dní pred skončením platnosti.

Umožní to novela zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch, ktorú 14. mája 2015 schválil parlament ako jednu z noviel právnych noriem predkladaných v rámci návrhu zákona o registri adries, rovnako z dielne MV SR.  Podobu tváre a podpis v digitalizovanej forme pri výrobe dokladu môže  MV SR čerpať zo svojich systémov, nesmú však byť staršie ako 5 rokov v prípade dospelého, a nie staršie ako 3 roky v prípade občana do 18 rokov. Prevzatie elektronicky vyžiadaného nového dokladu bude možné len osobne  na okresnom riaditeľstve PZ, ktoré občan uvedie v elektronickej žiadosti.

Elektronicky bude možné oznámiť tiež stratu či  odcudzenie občianskeho preukazu.

Pri dokladoch vyžiadaných klasickým spôsobom – návštevou oddelenia dokladov PZ – sa upravia podmienky ich prevzatia obdobne ako v prípade cestovných dokladov a vodičských preukazov. Občiansky preukaz   bude môcť za držiteľa prevziať jemu blízka osoba aj bez úradne osvedčeného splnomocnenia: preukáže sa len svojím občianskym preukazom.  Preukazy maloletých a mladistvých občanov bude môcť prevziať aj splnomocnená osoba  /ak občan starší ako 15 rokov uvedie osobu, ktorá prevezme jeho doklad, pri podaní žiadosti, nebude potrebné ani osvedčené plnomocenstvo/.

Rezort vnútra zmenami v zákone chce prispieť k znižovaniu  administratívnej záťaže občanov pri komunikácii s policajnými pracoviskami. Novela zákona okrem toho legislatívne upravuje aj niektoré ďalšie  situácie, ktoré sa vyskytujú v praxi vydávania občianskych preukazov.


zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Aktuality