Tlačové vyhlásenie predsedov krajín V4 a francúzskeho prezidenta Francoisa Hollanda

Nachádzate sa tu

19. 6. 2015

19. júna 2015 sa v Bratislave stretli predsedovia vlád Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska a prezident Francúzska. Stretnutie bolo vyvrcholením jednoročného slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine, ktoré skončí 30. júna 2015.

Lídri V4 si vážia rastúcu pozornosť, ktorú Francúzsko ako jedna z hlavných politických a ekonomických mocností v Európe venuje spolupráci s krajinami Vyšehradskej skupiny. Členovia V4 uznávajú aktívnu úlohu Francúzska v silnej, spoločnej a otvorenej Európe. Krajiny V4, rovnako ako Francúzsko, majú vzájomný pozitívny postoj voči multilateralizmu, dodržiavaniu medzinárodného práva a silne podporujú riešenia konfliktov vo svete mierovou cestou, na základe aktívnej participácie v OSN a ostatných medzinárodných organizáciách.

Stretnutie prinieslo užitočnú diskusiu na témy, ktoré v súčasnosti dominujú politickej agende všetkých zúčastnených krajín: klimatická a energetická politika vo svetle príprav 21. Konferencie o klimatických zmenách (COP21), ktorá sa uskutoční v decembri 2015 v Paríži, ekonomický rast, regionálna bezpečnosť a otázky týkajúce sa Európskej únie, ako migrácia alebo boj proti nezamestnanosti.

Pred  21. Konferenciou OSN o klimatických zmenách v Paríži všetky strany zdôraznili očakávanie dosiahnutia ambiciózneho výsledku. Vyjadrili plnú podporu právne záväznej a univerzálnej dohode o klíme, podporenej všetkými štátmi sveta, v súlade s cieľom udržať nárast priemernej globálnej teploty pod hranicou 2̊C.

V4 a Francúzsko zdôraznili potrebu diverzifikácie zdrojov a prepravných trás energií a zároveň dosiahnuť maximálne a cenovo efektívne využitie existujúcej infraštruktúry. V súlade s ambicióznymi cieľmi v oblasti klímy a berúc do úvahy úlohu nízkouhlíkových energetických zdrojov, je nutné aplikovať technologicky neutrálne postupy, ktoré budú rešpektovať národné situácie.

Zúčastnené strany dospeli k záveru, že je nutné podporiťprogramy na výskum a inovácie v energetickej sfére. Spolupráca medzi Francúzskom a krajinami V4 na reaktore štvrtej generácie Allegro je príkladom úspešného spoločného projektu zasadeného do celoeurópskeho rámca.

V4 spolu s Francúzskom potvrdili silnú podporu vytvorenia Energetickej únie založenej na skutočnej solidarite a spoločnej dôvere v súlade so zámerom dosiahnuť energetickú bezpečnosť, konkurencieschopnosť a udržateľnosť, ako aj postupnej implementácii súboru energeticko-klimatických cieľov stanovených do roku2030. Proces budovania Energetickej únie má priniesť skutočnú pridanú hodnotu a reálne výhody pre národné ekonomiky, prispieť k budovaniu synergie v rámci EÚ a tiež má byť posudzovaný z pohľadu vplyvu na ceny energie.

Obe strany prízvukovali odhodlanie dobudovať vnútorný trh s energiami a najmä chýbajúcu energetickú infraštruktúru pre efektívne naplnenie každej oblasti Energetickej únie a dosiahnutie dohodnutých cieľov v oblasti klímy a energetiky stanovených do roku 2030.

Krajiny V4 a Francúzsko vrelo uvítali nedávne pozitívne náznaky ekonomického zotavovania v Európe, ktoré vytvára podmienky pre udržateľný ekonomický rast na našom kontinente. Obe strany sa dohodli na nevyhnutnosti prispôsobiť európske ekonomiky meniacim sa ekonomickým podmienkam vo svete, prijatím potrebných štrukturálnych reforiem a zvýšením konkurencieschopnosti prostredníctvom stratégií pre rast, najmä cez investície. Taktiež uvítali nedávne prijatie Investičného plánu pre Európu. Čo sa týka implementácie projektu Európa 2020: Stratégia pre európsky rast, všetci účastníci súhlasili s hľadaním spôsobov ako zlepšiť spoluprácu prostredníctvom výmeny expertízy a skúseností z implementácie politík na trhu práce a vytvorenia kvalitných pracovných príležitosti vo svojich krajinách.

Krajiny V4 a Francúzsko budú hľadať spôsoby ako zvýšiťkonkurencieschopnosť svojich ekonomík prostredníctvom spoločných, na mieru šitých aktivít a rovnako aj využitím programov EÚ ako je napríklad COSME, zameraných na zvyšovanie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.

Všetky strany sa zhodli, že nezamestnanosť všeobecne, a obzvlášť nezamestnanosť mladých ľudí, je cyklický a štrukturálny problém s možnými dlhotrvajúcimi následkami. Vyjadrili plné odhodlanie vyriešiť tento rozsiahly problém a pokračovať v zdokonaľovaní príslušných politík zamestnanosti. Obzvlášť dôležité sú investície do ľudských zdrojov. Žiadna štrukturálna reforma nemôže byť realizovaná bez značného úsilia modernizovať pracovný trh. Rozhodujúcim prvkom pre budúcnosť je investovanie do sociálnej sféry, t.j. sociálnej politiky, politiky zamestnanosti a vzdelávania s dôrazom na zvýšenie úrovne kvalifikácie a zdatností občanov, čím sa zlepší ich uplatnenie vo firmách a na pracovnom trhu.

V4 a Francúzsko považujú voľný pohyb pracovnej sily a slobodu poskytovania služieb za základné princípy vnútorného trhu a dôležité faktory pre ekonomický rast. Preto by mali byť plne rešpektované. Akékoľvek zneužívanie a priestupky musia byť riešené v duchu platného systému v EÚ. V4 a Francúzsko sú pripravení spolupracovať na ich zamedzení.

Bola deklarovaná všeobecná podpora pre ďalšiu integráciu Hospodárskej a menovej únie na báze zodpovednosti, posilnenej koordinácie, konvergencie a solidarity, ako aj v zmysle európskeho práva so zapojením všetkých členských štátov pripravujúcim sa na prijatie eura. V4 a Francúzsko zdôraznili potrebu položiť základy vytvoreniu komplexnej hospodárskej stratégie pre Hospodársku a menovú úniu. V tomto smere čakajú na avizovaný report k zlepšeniu hospodárskeho riadenia v eurozóne.

V súvislosti s pokračujúcimi tragickými udalosťami spojenými s migráciou v oblasti Stredozemného mora, krajiny V4 spolu s Francúzskom uznali fakt, že tieto výzvy možno riešiť iba komplexne prostredníctvom prijatia krátkodobých, ako aj dlhodobých opatrení. V tomto kontexte zdôraznili závery z mimoriadnej Európskej rady z 23. apríla 2015, rovnako ako sprievodnú cestovnú mapu vytyčujúcej opatrenia, ktoré majú byť prijaté členskými štátmi, Komisiou a inštitúciami EÚ s cieľom zabrániť úmrtiam ďalších migrantov.

Obe strany uvítali Európsku agendu pre migráciu navrhnutú Komisiou, ktorá má za cieľ vytvoriť široký rámec riešenia migrácie v EÚ. V4 a Francúzsko zdôrazňujú podporu odpovedi zo strany EÚ založenej na princípoch solidarity a zodpovednosti a očakávajú nadchádzajúce zasadnutie Európskej rady (25. – 26. júna), kde budú dohodnuté ďalšie opatrenia v tomto ohľade.

Krajiny V4 a Francúzsko tiež viedli diskusiu o regionálnej bezpečnosti s ohľadom na výzvu pokračujúcej krízy naUkrajine, ako aj jej dopadu na Európu. Podporujú jednotu, suverenitu, nezávislosť a teritoriálnu integritu Ukrajiny. Dospeli k záveru, že jedinou alternatívou vyriešenia konfliktu je mierová dohoda. Vyzvali všetky strany, aby rýchlo a plne implementovali Minské dohody. Takisto podporujú úsilie ukrajinského vedenia vybudovať modernú, demokratickú a jednotnú spoločnosť.

S ohľadom na nadchádzajúce zasadnutie Európskej rady, ktoré bude zamerané na problematiku spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ (SBOP). V4 a Francúzsko opätovne potvrdili záväzok realizovať komplexné ciele v tejto oblasti. Ich hlavným cieľom je najmä posilniť komplexnosť a účinnosť nástrojov krízového manažmentu EÚ, aby únia mohla reagovať na krízy a zostať dôveryhodným garantom bezpečnosti. Tomuto cieľu bude slúžiť aj novovytvorená bojová skupina V4, ktorá bude v pohotovostnom režime v prvej polovici roku 2016.

V4 a Francúzsko budú pokračovať v prehlbovaní dobrých vzťahov medzi EÚ a partnermi na východ a juh od jej hraníc, ako aj s medzinárodnými organizáciami, najmä s OSN a NATO. Závery prijaté na summite NATO v Newporte v roku 2014 musia byť plne a rýchlo zrealizované. V4 a Francúzsko spája spoločný záväzok k posilneniu európskej obrannej technologicko-priemyselnej základne spravodlivým a vybalansovaným spôsobom a upevňovaniu dlhodobých partnerstiev medzi ich priemyslami.

Stretnutie v Bratislave ukázalo, že Vyšehradskú skupinu a Francúzsko spája množstvo spoločných záujmov a priorít. Pre krajiny V4 je Francúzsko jedným z najdôležitejších strategických partnerov v Európe. Z európskej perspektívy predstavuje  Vyšehradská skupina v súčasnosti vzhľadom na svoj vplyv na formovanie politík EÚ pre Paríž porovnateľného partnera. Obe strany sa dohodli na pokračovaní pravidelného dialógu k otázkam spoločného záujmu, čo bude pridanou hodnotou i pre už osvedčené bilaterálne vzťahy jednotlivých krajín. Tiež sú pripravené preskúmať možnosti rozvoja praktickej spolupráce na rôznych úrovniach, ako napríklad v oblasti vzdelávania, výskumu, inovácii, digitálnej agendy, či kultúry.

zdroj: ÚV SR

 

pozrite si tlačovú besedu po rokovaní lídrov V4 a francúzskeho prezidenta Francoisa Hollanda

Aktuality