SMER – SD: Cieľ účasti vo vláde SR 2016 – 2020

Nachádzate sa tu

13. 2. 2016

Základným ciel'om účasti politickej strany SMER - sociálna demokracia v novej vláde vo volebnom období 2016 - 2020 je ďalšie výrazné posilňovanie sociálneho štátu a dynamické približovanie Slovenska k priemeru životnej úrovne EÚ bez negatívneho vplyvu na verejné financie. SMER - sociálna demokracia chce, aby Slovensko v roku 2020 bolo na úrovni 85 percent priemeru životnej úrovne krajín Európskej únie.

Politický cieľ je reálny vzhľadom na ekonomické, finančné a sociálne ukazovatele, ktoré Slovensko dosiahlo v rokoch 2012 - 2016. Dokument Robíme pre ľudí a chránime Slovensko bol schválený na Programovej konferencii strany SMER – SD v sobotu 13.2.2016 v Banskej Bystrici.

VÝCHODISKÁ

Vláda SR zostavená výlučne z predstavitel'ov strany SMER - sociálna demokracia  realizovala v  rokoch 2012 - 2016 úspešný model konsolidácie verejných  financií, podpory  hospodárskeho rastu,  poklesu nezamestnanosti a získavania  dodatočných zdrojov z efektívnejšieho  výberu daní, boja proti daňovým únikom a úsporám v rámci reformy štátnej správy ESO.

Vláda SR, ktorá vznikne z výsledkov volieb do NR SR, preberie vládnu moc s klesajúcim deficitom verejných financií a verejného  dlhu, s nízkou infláciou a udržateľným hospodárskym rastom nad 3 percentá HDP. Slovensko má pozitívny rating potvrdený renomovanými ratingovými agentúrami. V rokoch 2014 a 2015 Európska komisia zaradila Slovensko do elitnej kategórie členov eurozóny. Vonkajšie ekonomické faktory (hospodársky rast v eurozóne, stabilita spoločnej európskej meny, ceny energií) by v najbližších rokoch nemali mať negatívny vplyv na dosiahnutie základného ciel'a.

Silný a udržatel'ný hospodársky rast je základnou podmienkou naplnenia cieľa pri limitovaných finančných zdrojoch. SMER - sociálna demokracia v prípade účasti v novej vláde SR bude pokračovať v podpore trendu zmeny štruktúry  hospodárskeho  rastu Slovenska,  ktorý je  ťahaný  nielen exportom, ale aj domácim dopytom. Okrem praxou overených  opatrení  na podporu hospodárskeho  rastu, ktoré vláda  realizovala v rokoch 2012 - 2016 (podpora a získanie historicky najvýznamnejších zahraničných investícií, efektívne využívanie zdrojov EÚ, opatrenia z troch vládnych balíkov a pod.) je SMER - sociálna demokracia pripravený podporiť zmenu v ústavnom zákone o tzv. dlhovej brzde a zakotviť tzv. investičnú výnimku.

Do roku 2020 si SMER - sociálna demokracia kladie za ciel' dotiahnuť slovenskú ekonomiku na najvýkonnejšiu medzi krajinami V4.

SMER - sociálna demokracia môže v prípade účasti vo vláde garantovať dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu. Pokračujúca finančná konsolidácia musí sledovať zabezpečenie zamestnanosti, hospodárskeho rastu a zvýšenie životnej úrovne obyvatel'stva. Na tento účel sa maximálne  využije priestor, ktorý umožňujú národné a európske pravidlá.

ŠPECIFIKÁCIE CIEĽA

1. Rast reálnych miezd vo verejnom a súkromnom sektore

SMER - sociálna demokracia v prípade účasti vo vláde pristúpi k ďalšiemu zvyšovaniu minimálnej mzdy s cieľom dosiahnuť úroveň 500 Euro. Ďalej zníži odvody a podporí kvalitnými pravidlami kolektívne vyjednávanie o zvyšovaní miezd, čo bude pri nízkej inflácii viesť k reálnemu rastu miezd v súkromnom sektore. Vo verejnom sektore sa SMER - sociálna demokracia zaväzuje každý rok v období 2016 - 2020 zabezpečiť na základe vyjednávania reálny rast miezd.

2. Vytváranie nových pracovných miest

SMER - sociálna demokracia sa v prípade účasti vo vláde zaväzuje vytvoriť ďalších 100 tisíc nových pracovných miest a znížiť nezamestnanosť pod úroveň 10 percent a dosiahnuť predkrízovú úroveň.

3. Stabilné ceny

SMER - sociálna demokracia v rokoch 2016 - 2020 v maximálnej miere využije legálne prostriedky na udržanie stabilných a dostupných cien energií pre domácnosti a podnikateľský sektor. Vo vzťahu k domácnostiam využije adresnú stratégiu energetickej chudoby. SMER - sociálna demokracia bude pokračovať v rozširovaní okruhu základných potravín, na ktorý sa bude vzťahovať znížená 10 percentná sadzba DPH.

4. Odstraňovanie regionálnych rozdielov

SMER - sociálna demokracia v priebehu rokov 2016 - 2017 zabezpečí dôslednú realizáciu zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov a na výjazdových  rokovaniach vlády SR v 11 zákonom určených okresoch  pristúpi k schváleniu akčných plánov. SMER - sociálna demokracia podporí rozšírenie platnosti zákona na ďalšie okresy s vyššou mierou nezamestnanosti.

OSOBITNÉ VÝZVY

SMER - sociálna demokracia rešpektuje, že kvalitné služby v zdravotníctve a školstve významnou  mierou ovplyvňujú životnú  úroveň. Osobitné výzvy nahromadené v zdravotníctve a školstve od roku 1989 a apelujúce na všetky politické strany vyžadujú špeciálnu pozornosť v Programovom vyhlásení novej vlády na roky 2016 - 2020. SMER - sociálna demokracia sa zaväzuje, že v prípade účasti vo vláde bude konkrétne záväzky osobitne formulovať v zhode s reprezentatívnymi zástupcami pracovníkov školstva a zdravotníctva a súčasne sa riadiť závermi mimoriadnej schôdze NR SR, ktorá sa konala bezprostredne pred parlamentnými voľbami.

SMER - sociálna demokracia s porozumením vníma aj výhrady k systému valorizácie dôchodkov, ktorý sa viaže na rast cien a je pripravený na zmeny tohto systému zohľadňujúce legitímne požiadavky dôchodcov.

 

“SMER – sociálna demokracia v prípade účasti v novej vláde po voľbách 5. marca 2016 chce garantovať, že od 1. júla 2016, kedy Slovensko prevezme predsedníctvo v Rade EÚ, je pripravená túto historicky dôležitú úlohu využiť na zviditeľnenie a rozvoj Slovenska a na presadzovanie a riešenie aktuálnych úloh a výziev v EÚ v prospech všetkých obyvateľov EÚ.”     

POUŽITÉ METÓDY

SMER - sociálna demokracia sa zaväzuje vo vzťahu k reprezentatívnym zástupcom zamestnancov, zamestnávateľov a miest a obcí, že všetky dôležité rozhodnutia dotýkajúce sa ich záujmov bude prijímať v dôslednom sociálnom dialógu a na základe dohody.

SMER -  sociálna demokracia sa rovnako zaväzuje, že bude pokračovať v realizácii vládnych sociálnych balíčkov, ktoré  sú vyjadrením záujmu sociálnej demokracie pretaviť dobré hospodárske a finančné výsledky Slovenska do konkrétnych opatrení smerujúcich  k zlepšeniu životnej úrovne l'udí.

RIZIKÁ

SMER -  sociálna demokracia upozorňuje na riziká spojené s vládnym obdobím  2016 - 2020.

Nevyhnutnú stabilitu a pokoj v krajine na realizáciu opatrení smerujúcich k zvýšeniu životnej úrovne ľudí môže narušiť nezvládnutá migračná kríza a pokusy zostaviť vládu z veľkého počtu nesúrodých politických subjektov. SMER - sociálna demokracia uprednostňuje stabilnú vládu zostavenú z dvoch štandardných politických subjektov garantujúcich stabilitu a kontinuitu.

SMER - sociálna demokracia principiálne odmieta akékoľvek pokusy nanútiť suverénnemu Slovensku rozhodnutia umiestniť na jeho území migrantov. SMER - sociálna demokracia je pripravený na princípe solidarity prijímať finančné, personálne a technické opatrenia na ochranu vonkajších hraníc  Schengenu pred nelegálnou migráciou.

Categories: 
Čo robíme pre ľudí