S podporou štátu sa tento rok obstaralo 1 900 nájomných bytov

Nachádzate sa tu

28. 12. 2015

Štát v tomto roku podporil obstaranie 1 900 nájomných bytov. Prispeli k tomu dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) SR vo výške 32,9 milióna eur a úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) v celkovej hodnote 57,4 milióna eur. Zvýšením rozpočtu na dotácie na rozvoj bývania z 20 na 35 miliónov eur sa podľa rezortu mohlo podporiť o 849 nájomných bytov viac.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR považuje za významný úspech, že sa mu podarilo schváliť Koncepciu štátnej bytovej politiky do roku 2020, ktorej hlavné priority sú rozvoj nájomného sektora verejného i súkromného, vytvorenie neziskového sektora v bývaní, komplexná obnova existujúceho bytového fondu a dôraz na energetickú efektívnosť. Ministerstvo tento rok prijalo zákon o správcoch bytových domov, ktorým profesionalizuje výkon činnosti správcov. Právna norma zavádza odbornú spôsobilosť ako základný predpoklad pre výkon správcovskej činnosti.
Regiónom s vysokou mierou nezamestnanosti štát zvýšil dotáciu na obstaranie nájomných bytov, a to o 10 %. Rovnako dáva možnosť odpustiť 15 % istiny z nových úverov na rekonštrukciu bytových domov, ktorých výsledkom bude nadštandardná úspora energie a možnosť získať úver do 100 % obstarávacích nákladov na obstaranie nájomných bytov.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR tiež zavádza príspevok na zatepľovanie rodinných domov v maximálnej výške 6 500 eur s cieľom zlepšiť energetickú hospodárnosť rodinného domu, od čoho si štát sľubuje úspory v rodinných rozpočtoch. Na tento účel vyčlenil na budúci rok 30 miliónov eur. Prvá výzva na predkladanie žiadostí o príspevok bude zverejnená v prvom štvrťroku 2016.


Zdroj: TASR

 

Categories: 
Čo robíme pre ľudí