Rezort hospodárstva zlepšil a posilnil postavenie spotrebiteľa

Nachádzate sa tu

1. 2. 2016

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR počas volebného obdobia 2012 až 2016 zlepšilo postavenie spotrebiteľa - pripravilo zákon o jeho ochrane pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Uvedený zákon podľa ministerstva priniesol predĺženie lehoty na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy na 14 dní, ďalej rozšírenie okruhu informácií, ktoré musí predávajúci oznámiť spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy, zjednodušenie možnosti odstúpiť od zmluvy a zvýšenie ochrany spotrebiteľa proti tzv. internetovým pascám.
Pri alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov MH SR pripravilo vlani nový zákon, účinný od februára 2016, ktorým sa zavádza nový systém mimosúdneho riešenia sporov medzi spotrebiteľom a predávajúcim. Spotrebiteľ, ktorý nesúhlasí so spôsobom vybavenia reklamácie alebo inej sťažnosti adresovanej predávajúcemu, sa môže obrátiť na nestranný subjekt, ktorý sa pokúsi sprostredkovať uzavretie dohody medzi nimi.
Legislatívou z dielne MH SR sa zvýšili právomoci Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI), posilnila sa ochrana maloletých pri predaji tabakových výrobkov. Zvýšila sa bezpečnosť nepotravinových výrobkov zintenzívnením spolupráce SOI s colnými orgánmi pri kontrolách výrobkov dovážaných z tretích krajín, čím prišlo k zásadnému poklesu nebezpečných výrobkov na trhu. SOI môže taktiež účinnejšie kontrolovať predajné akcie tzv. šmejdov.
S využitím eurofondov sa podľa ministerstva podarilo vytvoriť nové dlhodobo udržateľné pracovné miesta, vrátane pracovných príležitostí pre dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí. Do novembra 2015 to bolo viac ako 4 200 nových pracovných miest. Eurofondy podporili aj vybudovanie, respektíve rekonštrukciu verejného osvetlenia v každej štvrtej obci Slovenska, čo prispelo k úsporám energie a zároveň k znižovaniu výdavkov obcí.

 

Zdroj: TASR

Čo robíme pre ľudí