Podpora startupov má konkrétnu podobu

Nachádzate sa tu

10. 6. 2015

Vláda dnes (10.6.) schválila koncepciu pre podporu startupov z dielne ministerstva financií. Jej cieľom je posilnenie podnikateľského prostredia a vytvorenie predpokladov na podporu vývoja startupov a podpory zamestnanosti mladých.

Koncepcia obsahuje 18 opatrení, ktoré sa týkajú legislatívy, vzdelávania, či financovania startupov. „Tieto opatrenia majú jednoznačne smerovať k významnému uľahčeniu podnikania a vzniku firiem, kde je jasný potenciál pri inováciách. Ide o splnenie ďalšieho, v poradí už štrnásteho, z pätnástich opatrení prvého sociálneho balíčka,“ uviedol predseda vlády Robert Fico.

V rámci koncepcie navrhuje ministerstvo financií okrem iného aj daňové úľavy pre startupy vo forme trojročných prázdnin z platenia daňových licencií. Počíta sa aj s legislatívou, ktorá zastreší zakladanie jednoduchej akciovej spoločnosti s cieľom dosiahnuť optimálne spolužitie investorov a zakladateľov startupov v jednej spoločnosti.

„Pre nás je dôležité, aby mladí ľudia, ktorí majú nápady a myšlienky, boli povzbudení a primárne neodchádzali z našej krajiny. Naopak, máme ambíciu, aby sa Slovensko stalo centrom, hlavou celého regiónu, regiónu siahajúceho dokonca až za hranice EÚ," povedal minister financií Peter Kažimír.

Navrhované opatrenia by mali tiež zlepšiť prístup startupov k alternatívnym zdrojom financovania. Prostredníctvom nového programu bude štát spolufinancovať investície anjelských investorov do startupov. Ak anjelský investor vloží svoj kapitál do startupu, štát doloží k tejto investícii určité percento bez nároku na podiel v startupe.

Pre zatraktívnenie nášho prostredia pre zahraničných expertov a investorov by mali vzniknúť tzv. startup víza, ktoré by znamenali rýchlejšie udelenie povolenia na pobyt v SR za účelom podnikania. Rovnako tak chceme posilniť našu spoluprácu s krajinami Vyšehradskej štvorky a podporiť aktivity slovenských startupov v zahraničí.

Vybrané opatrenia budú môcť slovenské spoločnosti využiť už v roku 2016.


Ministerstvo financií SR

Sumár opatrení na podporu startupov:

1. Jednoduchá akciová spoločnosť
2. Vyňatie z povinnosti platenia daňovej licencie
3. Zmeny pri ukladaní zábezpeky pri dobrovoľnej registrácii platiteľa DPH
4. Udeľovanie víz startupom z krajín mimo EÚ („startup víza“)
5. Zriadenie Národného podnikateľského centra
6. Vytvorenie platformy anjelských investorov
7. Poskytnutie grantu pre študentov s inovatívnou myšlienkou pred založením spoločnosti
8. Vytvorenie grantových schém na sprístupnenie infraštruktúry vysokých škôl startupom
9. Budovanie inštitucionálnej kapacity vysokých škôl na transfer poznatkov do praxe
10. Podpora kvality vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti na základných a stredných školách
11. Zapojenie do medzinárodných programov stimulujúcich spoluprácu vysokých škôl so súkromným sektorom
12. Vytvorenie centra excelentnosti pre informačnú bezpečnosť
13. Pravidelné stretnutia pracovnej skupiny krajín Vyšehradskej štvorky pre problematiku podpory startupov a inovácií
14. Vytvorenie pozície pre stáleho zástupcu SR v Silicon Valley
15. Stimuly pre anjelských investorov
16. Zlepšenie kapitálového financovania pre startupy cez štruktúru Slovak Investment Holding
17. Zavedenie nových finančných nástrojov pre startupy v rámci Národného podnikateľského centra
18. Podpora zlepšenia prístupu startupov a ostatných malých a stredných podnikov k možnostiam financovania v Európe

Aktuality