Parlament schválil pomoc najmenej rozvinutým okresom

Nachádzate sa tu

11. 11. 2015

Národná rada SR schválila v stredu 11. novembra 2015 návrh zákona o podpore najmenej rozvinutým okresom. Vláda SR, v spolupráci s regionálnou samosprávou a partnermi, tak bude pre najmenej rozvinuté okresy na Slovensku šiť na mieru akčné plány, ktoré majú prispieť k rozvoju daného okresu a tvorbe nových pracovných miest. Zákon nadobudne účinnosť 1. decembra 2015.

Najmenej rozvinutý okres je ten, v ktorom bude nezamestnanosť vyššia ako 1,6–násobok miery evidovanej nezamestnanosti na Slovensku za aspoň deväť štvrťrokov počas predchádzajúcich dvanásť za sebou idúcich štvrťrokov. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR bude vyhodnocovať nárok na podporu pre daný okres a zároveň vypracuje akčný plán v lehote do šiestich mesiacov od vzniku nároku daného okresu. Päťročný akčný plán má obsahovať zoznam konkrétnych opatrení a ich realizátorov, zdroje financovania a spôsob vyhodnocovania dosiahnutého pokroku. Akčný plán bude schvaľovať vláda SR.
Okresy budú dostávať podporu formou technickej pomoci a regionálneho príspevku. Technická pomoc má za cieľ zvýšiť kapacitu miestnych samospráv a partnerov z občianskej spoločnosti pre rozvoj a podporu tvorby pracovných miest. Regionálny príspevok má byť poskytovaný zo štátneho rozpočtu, a to na základe akčného plánu schváleného vládou.

Novelizácia zákona o investičnej pomoci zavádza, že pre investičné zámery v najmenej rozvinutých okresoch v priemyselnej výrobe a cestovnom ruchu sa minimálna výška investície do dlhodobého hmotného a nehmotného majetku zníži na 200 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby - podnikateľa. Hodnota investície na obstaranie nových výrobných a technologických zariadení, ktoré sú určené na výrobné účely, sa má znížiť na 30 % z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. Realizácia investičného zámeru musí viesť k vytvoreniu najmenej desiatich nových pracovných miest. Investícia v cestovnom ruchu musí vytvoriť aspoň päť nových pracovných miest.

Zákon rozširuje aj odvodovú úľavu na sociálne a zdravotné poistenie. Po novom budú mať na ňu nárok aj tí nezamestnaní, ktorí boli v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť mesiacov a v danom okrese majú trvalý pobyt.      

Categories: 
Aktuality