Nový zákon o športe zavedie transparentnosť a jasnejšie pravidlá

Nachádzate sa tu

26. 11. 2015

„Týmto zákonom od budúceho roka vytvárame pre šport transparentnejšie prostredie, jasnejšie pravidlá, zavádzame väčšiu kontrolu narábania so zdrojmi, ale hlavne smerujeme k dosiahnutiu cieľa, aby naozaj platilo, že na Slovensku má športovať nie ten, kto na to má peniaze, ale aby na Slovensku športoval každý, kto má na to chuť, talent, bez ohľadu na to, z akej sociálnej vrstvy pochádza“, zdôraznil predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini po schválení nového zákona o športe. Zákon získal bezmála 100 %-nú podporu poslancov, kedy za neho hlasovalo 132 zo 135 prítomných poslancov NR SR.

Predseda NR SR pripomenul, že parlament minulý týždeň schválil aj zákon o rozpočte verejnej správy na najbližšie tri roky, pričom dôjde k zvýšeniu rozpočtu aj pre šport. „A aby sme uistili športovú obec, že to nie sú žiadne predvolebné sľuby, tak sme schválili aj môj pozmeňujúci návrh, ktorý v zákone doslovne garantuje, že rozpočet na šport nesmie nikdy klesnúť pod úroveň roku predchádzajúceho“, zdôraznil Peter Pellegrini.

Nový zákon vyšiel v ústrety aj požiadavkám organizátorov športových podujatí a to tým, že dobrovoľnícku činnosť pri organizovaní športových podujatí do úrovne 500 eur oslobodil od zdanenia a platenia odvodov. „Samozrejme, takýto dobrovoľník bude musieť byť evidovaný v nosnom informačnom systéme o športe, aby bola jasná kontrola. Ak niekto zarobí takouto činnosťou viac ako 500 eur, samozrejme, všetky príjmy nad túto sumu už budú posudzované štandardne ako akýkoľvek iný príjem v tomto štáte“, dodal predseda NR SR.

Zákon rovnako zavádza zlegalizovanie sponzoringu. „Zákon umožňuje a legálne pomenúva sponzoring zväzu, klubu, športovcovi ako daňovo uznateľný náklad v prípade, že ho ten, ktorý sponzoring dáva, zaeviduje opäť do informačného systému športu. V prípade, že si niekto neželá, aby boli zverejňované jeho sponzorské aktivity, môže sponzorovať aj tak dotyčný zväz, ale nezverejnením si nebude môcť takéto výdavky uplatniť z daňového základu pri svojom daňovom priznaní“, vysvetlil Peter Pellegrini. Zákon zaviedol aj nový inštitút poukazov pre šport pre deti.

„Pre mňa bolo kľúčovou požiadavkou pri tvorbe tohto zákona, aby sa zaviedlo naozaj transparentnejšie prostredie a efektívnejšie mechanizmy kontroly v oblasti športu. To sa podarilo naplniť pomerne skoro“, dodal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler. „Výsledkom je zákon, ktorý vyváženým spôsobom pomáha tak profesionálnym športovcom, tak športu na iných úrovniach, vrátane športu mládeže. Zákon ako taký je skutočne prelomový, preto tiež nemôžem vylúčiť, že v budúcnosti, keď sa ukáže, že niektoré mechanizmy sú naozaj efektívne, ich budeme ďalej rozširovať“, uzavrel.

Zákon má sprehľadniť financovanie športu. Čo najviac peňazí sa má do športu prerozdeľovať automaticky, podľa vzorca. Má definovať kritériá ako napríklad masovú (členskú) základňu, športové úspechy, popularitu daného športu a ďalšie faktory. Transparentnosť má zabezpečiť aj nový informačný systém, v ktorom bude povinnosť zaregistrovať sa. Zverejní údaje o športových organizáciách, športovcoch aj športových odborníkoch. Zverejnené majú byť aj zmluvy týkajúce sa narábania s verejnými zdrojmi či sponzorské dary. Ten, kto bude žiadať podporu z verejných zdrojov, bude musieť mať status "spôsobilý". Nové pravidlá dostane aj manažovanie slovenského športu. Športovci a kluby sa budú po novom podieľať na riadení a kontrole ich zväzov. Vzniknúť má aj nová funkcia, ktorou bude hlavný kontrolór športu. Funkciu by mala obsadiť športová organizácia, ktorá dostáva peniaze od štátu a jej príjem zo štátneho rozpočtu za dve po sebe nasledujúce účtovné obdobia presiahne 50 000 eur ročne. Zákon hovorí aj o sponzoringu. Sponzorské sa bude môcť používať len na úhradu nákladov súvisiacich so športovou činnosťou sponzorovaného. Sponzor bude musieť dávať čestné vyhlásenie o tom, že má voči daňovému úradu, sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam vyrovnané všetky splatné záväzky. Nesmie byť napríklad ani v konkurze alebo v reštrukturalizácii.

Categories: 
Aktuality