Ministerstvo zriadilo linku pre ženy

Nachádzate sa tu

19. 3. 2015

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spustilo bezplatnú anonymnú non-stop linku pre ženy zažívajúce násilie. Na čísle 0800 212 212 im poradkyne poskytnú krízovú pomoc a všetky potrebné informácie.

Na Slovensku do prvého marca tohto roku celoštátna, bezplatná a nepretržitá linka pre ženy zažívajúce násilie neexistovala. Linka slúži ako miesto prvého kontaktu, na ktorom volajúci, prevažne ženy, dostanú všetky dôležité informácie o násilí páchanom na ženách, ale aj ich blízkych. V prípade nutnosti ide aj o právnu radu a asistenciu pri hľadaní ďalšej pomoci v danom regióne. So súhlasom ženy, pri akútnom ohrození zdravia, alebo v istých presne vymedzených situáciách, kontaktujú poradkyne políciu, záchrannú zdravotnú službu alebo inú inštitúciu, ktorá môže žene pomôcť. Informácie, ktoré volajúca žena poskytne, sú absolútne dôverné.

„Výsledky prieskumu agentúry EÚ pre základné práva o násilí páchanom na ženách na Slovensku ukázali, že takmer štvrtina respondentiek, čiže 23%, zažila v dospelom veku fyzické alebo sexuálne násilie zo strany partnera. Zo strany akéhokoľvek muža to bola až tretina. To sú alarmujúce čísla a znamenajú, že 140-tisíc až 230-tisíc žien ročne zažíva násilie od partnera resp. iného muža,“ priblížil minister Ján Richter. Za znepokojujúce v tejto súvislosti považuje aj výsledky výskumu v oblasti pomoci obetiam. Len 8% žien kontaktovalo políciu a iba o čosi viac ako štvrtina (27%) žien pozná aspoň jednu inštitúciu, ktorá poskytuje pomoc ženám ohrozeným násilím. Aj preto bol vznik linky nevyhnutnosťou.

Na národnej linke s číslom 0800 212 212 radia výlučne ženy, ktoré sú vzdelaním psychologičky, sociálne pracovníčky a sociálne pedagogičky. V súčasnosti je ich sedem. „Vzdelávanie pred spustením linky im poskytli najmä sociálne poradkyne a právničky, ktoré s takýmito ženami dlhodobo pracujú a majú rozsiahle skúsenosti s riešením prípadov násilia na ženách. Celkovo absolvovali 190 hodín špecializovaného vzdelávania,“ uviedla riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR Oľga Pietruchová.

Novovytvorená národná linka pre ženy spĺňa kritériá Minimálnych štandardov Rady Európy pre podporné služby pre ženy zažívajúce násilie. „V súčasnosti má takúto linku zriadenú v rámci Európskej únie deväť krajín. Slovensko sa teda zaradilo medzi ne ako 10 krajina,“ zdôraznila riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny Silvia Porubänová.

Zriaďovateľom linky pre ženy zažívajúce násilie je Inštitút pre výskum, práce a rodiny, pričom odborným garantom a iniciátorom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Linka je súčasťou národného projektu Prevencia a eliminácia násilia na ženách, ktorý vznikol vďaka podpore ESF v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Zároveň je jedným z opatrení Národného akčného plánu pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách 2014-2019, ktorý schválila vláda na svojom zasadnutí 18. decembra 2013.


zdroj: MPSVaR

Categories: 
Aktuality