Ministerstvo hospodárstva si posilnilo postavenie v oblasti dostavby Mochoviec

Nachádzate sa tu

1. 2. 2016

Jednou z najdôležitejších oblastí pre rezort hospodárstva počas volebného obdobia 2012 až 2016 bolo zdynamizovanie dostavby a zvýšenie kontrolných mechanizmov pri výstavbe 3. a 4. bloku atómovej elektrárne v Mochovciach. Ministerstvo hospodárstva si výrazne posilnilo svoje postavenie v oblasti kontroly dostavby, ale aj v oblasti kontroly financovania.
Rezort hospodárstva podľa informácií z ministerstva vypracoval viacero návrhov zákonov, priamo spracoval, alebo sa podieľal na príprave strategických a koncepčných materiálov, či iných predpisov so zameraním na oblasť energetiky, zlepšenia podnikateľského prostredia, ochranu spotrebiteľa alebo zlepšenie informovanosti občana. V septembri 2012 nadobudli účinnosť nové zákony (zákon o regulácii v sieťových odvetviach a zákon o energetike), ktoré transponovali tzv. tretí energetický balíček, zameraný najmä na podporu liberalizácie trhu s elektrinou a plynom, na zlepšenie práv spotrebiteľov, posilnenie právomoci a nezávislosti regulačných orgánov, na podporu solidarity regiónov a regionálnej spolupráce, ktorými sa implementovali podmienky otvoreného konkurenčného trhu s elektrinou a plynom. Prijatými opatreniami v zákonoch o energetike a v zákone o regulácii v sieťových odvetviach sa podľa ministerstva vytvorili predpoklady na stabilitu a znižovanie cien energií. V novembri 2014 vláda SR schválila Energetickú politiku Slovenskej republiky, strategický dokument, ktorý definuje hlavné ciele a priority energetického sektora do roku 2035.
Téma reverzných dodávok plynu na Ukrajinu sa diskutovala už dlhšie, pričom aj na základe memoranda o porozumení sa našlo riešenie v podobe rýchleho sprevádzkovania plynovodu Vojany – Užhorod (hraničný bod Budince, tzv. malý reverz). Do komerčnej prevádzky bol spustený 2. septembra 2014. V roku 2015 sa ukončilo rozšírenie úseku ropovodu Adria - Friendship 1, medzi slovenským mestom Šahy a maďarským mestom Százhalombatta.
V oblasti podnikateľského prostredia sa zlepšila pozícia Slovenska v rebríčku Doing Business, v hodnotení si Slovensko polepšilo o 17 miest. V rámci podpory inovácií sa od roku 2013 zaviedli dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií a spolupráce podnikov s organizáciami výskumu a vývoja prostredníctvom inovačných voucherov. Bol tiež vypracovaný koncept Smart Industry – digitalizácia a inovácie v priemysle a príprava konceptu Smart energy.
Obnovil sa mikropôžičkový program určený pre začínajúcich a existujúcich malých podnikateľov s cieľom poskytovania úverových zdrojov do 50 000 eur za mäkkých podmienok.

 

Zdroj: TASR

Categories: 
Aktuality