Lyžiari do 15 rokov by mali povinne nosiť prilby

Nachádzate sa tu

27. 5. 2015

Vláda SR schválila 27. mája 2015 návrh novely zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe, ktorú predložilo Ministerstvo vnútra SR na základe plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2015. Novela reaguje na skúsenosti, ktoré vyplynuli z viac ako desaťročného uplatňovanie tohto zákona, najmä na narastajúci počet ťažkých úrazov na lyžiarskych tratiach.

Povinné prilby pre lyžiarov mladších ako 15 rokov

 Lyžiari a snoubordisti mladší ako 15 rokov budú musieť na lyžiarskych svahoch povinne nosiť ochrannú prilbu na hlavu. V prípade jazdy bez prilby im prevádzkovateľ lyžiarskej trate bude oprávnený zakázať lyžovať sa na nej. Navrhované riešenie prispeje k zvýšeniu bezpečnosti a zníženiu úrazovosti detí a mladistvých na lyžiarskych tratiach. Práve maloletí lyžiari sú totiž najzraniteľnejšou skupinou na lyžiarskej trati v prípade zrážok či pádov.

Reflexné prvky u detí do šesť rokov pri organizovanom lyžiarskom výcviku

Bezpečnosť na svahoch pomôže posilniť aj povinné používanie reflexného bezpečnostného odevu alebo reflexných bezpečnostných prvkov u detí mladších ako šesť rokov v prípade organizovanej činnosti, ako je napríklad lyžiarska škola alebo výcvik.  Reflexný odev alebo prvky budú musieť deťom zabezpečiť organizátori. (Povinnosť sa nebude vzťahovať na individuálne lyžovanie detí s rodičmi.)

Vymedzujú sa aj ďalšie povinnosti osôb na lyžiarskej trati. Doteraz je táto problematika upravená len vo forme vzoru pravidiel správania sa na lyžiarskej trati vo vyhláške ministerstva vnútra. (Pre ilustráciu ide o povinnosti, ktoré sa týkajú napríklad smeru jazdy, dostatočného odstupu, vchádzania na trať alebo zastavenia na trati, poskytovania pomoci pri úraze a  pod.)
V prípade porušenia vyššie uvedených povinností bude prevádzkovateľ lyžiarskej trate oprávnený dotyčnej osobe zakázať činnosť na lyžiarskej trati. Okrem toho bude môcť byť za porušenie povinností uložená pokuta do 331 eur (pokuta sa netýka povinného nosenia prílb detí mladších ako 15 rokov.)

Oslobodenie pozostalých od úhrady nákladov za zásah HZS

V novele sa navrhuje, aby rodinní príslušníci po zosnulom v horách už neboli povinní hradiť náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa tejto osoby týkali. Vymáhať tieto pohľadávky od pozostalých nie je morálne, keďže okrem straty rodinného príslušníka dochádza aj k finančnému sťaženiu ich životnej situácie. Ide približne o 18 osôb ročne, pričom finančné náklady na túto činnosť sú takmer zanedbateľné.

Ďalšie zmeny:

Komplexnejšie sa na rozdiel od doteraz platnej úpravy vymedzujú povinnosti a oprávnenia prevádzkovateľov lyžiarskych tratí a prevádzkovateľov zariadení určených na osobnú lanovú dopravu.
Spresňujú a rozširujú sa úlohy Horskej záchrannej služby a jej príslušníkov.
Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom bude môcť vykonávať okrem okresného úradu aj Horská záchranná služba. Dôvodom posilnenia právomoci Horskej záchrannej služby je to, že okresné úrady nie sú personálne ani technicky dostatočne vybavené na kontrolnú činnosť v exponovanom vysokohorskom prostredí.
Príjmy získané zo záchrannej činnosti a pátrania po nezvestnom môže Horská záchranná služba použiť na vykonávanie odbornej spôsobilosti dobrovoľných záchranárov a ich materiálno-technické vybavenie.
Horská záchranná služba bude na svojom webe zverejňovať údaje o osobách  s odbornou spôsobilosťou na výkon záchrannej činnosti.

Účinnosť návrhu novely sa navrhuje od 1. novembra 2015.


Informáciu o vyhodnotení  zimnej sezóny 2014/2015 zverejnila Horská záchranná služba. Vyplýva z nej, že počas poslednej zimnej sezóny vzrástol medziročne počet zásahov HZS na lyžiarskych tratiach takmer o 22 percent.

zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Aktuality