VYJADRENIE: MV SR: Do rómskych komunít sa vrátia miestne hliadky - MOPS

Nachádzate sa tu

24. 5. 2017

Po ročnej pauze sa do rómskych komunít vráti úspešný projekt z minulého projektového obdobia – Miestne občianske poriadkové služby (MOPS). Projekt nadviaže na úspešný, no zrušený program rómskych občianskych hliadok (ROH). Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlásilo výzvu na MOPS, ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu.
Prijímateľmi sú obce. Celkové zdroje výzvy predstavujú 11.764.706 eur, a to vrátane 5-percentnej spoluúčasti obce. Projekty budú trvať 36 mesiacov. Výška podpory predstavuje na jedného člena hliadky  561 eur mesačne. Ide o celkovú cenu práce, ku ktorej prislúcha automaticky paušálna platba 25 percent, a teda 140 eur. Táto platba pokryje náklady súvisiace s výkonom ich činnosti. Ide napríklad o zaškolenie hliadok, vybavenie príslušnými pracovnými prostriedkami a podobne.
„Vypočuli sme hlasy  starostov a  výzvu sme nastavili tak, aby sa jednak odbúrali byrokratické požiadavky pri vykazovaní výdavkov, ale aj optimalizoval počet členov hliadky podľa počtu marginalizovaných rómskych komunít na danom území. Verím, že táto naozaj jednoduchá výzva bude nielen zaujímavá pre obce, ale pomôže aj pri minimalizácii výskytu rôznych negatívnych javov, ako je napríklad užívanie toluénu,“ uviedol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz.
Členovia miestnej občianskej poriadkovej služby budú poskytovať svoje služby vo viacerých oblastiach. Ide napríklad o ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochranu verejného poriadku a majetku, ochranu životného prostredia či prevenciu konfliktu medzi menšinou a väčšinou. Pri výkone svojej činnosti budú spolupracovať s príslušníkmi integrovaného záchranného systému. Osobitne budú nápomocné pri riešení niektorých náročných a konfliktných situácií v rámci komunity so zástupcami policajného zboru.
„Očakávam, že program MOPS bude ešte úspešnejší ako Rómske občianske hliadky. Plánované financie na výzvu by mali pokryť minimálne 465 členov MOPS pracujúcich v pracovnom pomere uzatvorenom na stanovený týždenný pracovný čas. Umožňujeme financovanie MOPS aj na kratší pracovný čas, teda na polovicu stanoveného týždenného pracovného času. Zavádzame výrazné zjednodušenie vykazovania nákladov a odbúranie byrokracie pri kontrole oprávnených výdavkov,“ vysvetlila generálna riaditeľka Sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková.


tlačový odbor MV SR