Viac finančných prostriedkov na ochranu pamiatok

Nachádzate sa tu

3. 2. 2015

Ministerstvo kultúry v tomto roku navýšilo finančné prostriedky na opravu a rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok prostredníctvom svojho špecializovaného dotačného programu Obnovme si svoj dom na takmer 5,8 mil. eur (v minulom roku to bolo 5,5 mil. eur). Táto podpora je určená pre vlastníkov na obnovu ich pamiatok, tiež na obnovu pamiatok špeciálne v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva, aktivity kultúrnej politiky v oblasti ochrany pamiatkového fondu, obnovu a konzerváciu torzálnej architektúry a tiež Národnému cintorínu v Martine.

Ministerstvo kultúry zároveň víta aj ďalšie aktivity iných subjektov a inštitúcií  v oblasti ochrany pamiatok. Takou je aj projekt Pro Monumenta - prevencia údržbou v rámci Programu Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva. Ide o projekt realizovaný Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky.

Hlavnými cieľmi projektu Pro Monumenta, ktorý sa realizuje vďaka podpore finančného mechanizmu EHP krajín Island, Lichtenštajnsko a Nórsko, sú vytvorenie systému preventívneho monitoringu nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ako aj zainteresovanie vlastníka, užívateľov pamiatky, údržbárov a všetkých tých, ktorí môžu vytvoriť systém "skorého varovania" pred znehodnotením kultúrnej pamiatky. Projekt s finančnou čiastkou vyše 952.000 eur trvá od 1.1.2014 do 30.4.2016 s predpísanou udržateľnosťou minimálne päť rokov.

 „Vďaka nórskym fondom vykazujeme prvé výsledky projektu. Je to aj dôležitý nový systémový krok v ochrane pamiatok, služba prvej pomoci, aby sa degradácia pamiatky nešírila. Projekt bude mať veľký význam aj v rámci osvety. Po skončení jeho predpísanej udržateľnosti budeme naň účelnejšie využívať naše fondy," povedal generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR Pavol Šimunič.

Tri špeciálne pripravené tímy PÚ v Trnave, Banskej Bystrici a Spišskej Sobote sú už vybavené novými pojazdnými dielňami, ktoré im dnes slávnostne odovzdali na Primaciálnom námestí v Bratislave. Tieto motorové pojazdné dielne obsahujú špeciálne zariadenia, ako sú termovízna kamera, vlhkomer, odolný fotoaparát s objektívom, endoskop, Presslerov vrták či rebrík s vysokým dosahom. Pri monitoringu porúch používajú najmodernejšie diagnostické postupy. Nimi sú tablety so špecializovaným softvérom, termovízne kamery a vychádzajú z podrobnej metodiky vypracovanej najlepšími odborníkmi v daných oblastiach pamiatkového a stavebného výskumu.


zdroj: Ministerstvo kultúry SR

Categories: 
Aktuality