V4 sa dohodla na spoločnom odmietnutí kvót pre migrantov

Nachádzate sa tu

24. 6. 2015

Krajiny V4 sa na základe iniciatívy Slovenskej republiky dohodli na spoločnom odmietnutí povinných kvót pre migrantov zo severnej Afriky.


Spoločné vyhlásenie krajín V4 k otázke migrácie so zreteľom na júnové zasadnutie Európskej rady

 

Potvrdzujeme náš záväzok nájsť systémovejšie a geograficky komplexnejšie riešenie migračnej krízy, vychádzajúce z koordinovaného úsilia EÚ a členských štátov v súlade s vyhlásením hláv štátov a vlád prijatým v apríli na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady. Krajiny V4 majú rovnaký názor, podľa ktorého je na zmiernenie situácie na vonkajších hraniciach EÚ potrebná okamžitá reakcia s účasťou všetkých členských štátov.

Sme pripravení podniknúť kroky v duchu solidarity, avšak krajiny V4 opakujú svoje stanovisko, že opatrenia, ktoré sa týkajú presídľovania, by sa mali prijímať dobrovoľne – v súlade s vyhlásením hláv štátov a vlád prijatým 23. apríla 2015 a pri rešpektovaní špecifík a kapacít jednotlivých členských štátov. Potvrdzujeme, že akékoľvek podmieňovanie povinnými kvótami je neprijateľné.

Zatiaľ čo vyjadrujeme solidaritu s členskými štátmi, ktoré sú najviac vystavené migračným tlakom, zdôrazňujeme zodpovednosť členských štátov v prvej línii plne implementovať už zavedené mechanizmy.

Krajiny V4 podporujú iniciatívu Maďarska, že v rámci geograficky komplexného riešenia EÚ by sa mala zorganizovať konferencia, ktorej cieľom bude hľadať postupy posilňovania spolupráce s krajinami pôvodu a tranzitnými krajinami v súvislosti so západobalkánskou trasou.

Existuje zreteľná potreba rozlišovať medzi osobami vyžadujúcimi medzinárodnú ochranu a ekonomickými migrantmi – v tejto súvislosti by sa mala riadne implementovať, prehodnotiť a posilniť politika návratu a readmisie.

 

---------------------------------------

 

Declaration of V4 countries on migration in view of June European Council

We confirm our commitment to find more systemic and geographically comprehensive solution to migration crisis based on coordinated action of the EU and Member States in line with the statement of Heads of States and Governments adopted in April at special meeting of the European Council. V4 countries share the view that immediate response is needed and all Member States should participate in order to alleviate the critical situation at the external borders of the EU.

We are ready to undertake actions in the spirit of solidarity, however V4 countries restate their opinion that the measures with regard to relocation and resettlement shall be taken on voluntary basis in line with the statement of Heads of States and Governments adopted on 23 April 2015 while respecting the specificities and the reception capacities of individual Member States. We confirm that any point of reference in terms of mandatory quotas is unacceptable.

While expressing solidarity to Member States mostly exposed to migratory pressures, we underline the responsibility of frontline Member States to fully implement mechanisms currently in place.

V4 countries support the initiative of Hungary that as part of the EU’s geographically comprehensive response a conference should be organized to seek modalities of stepping up cooperation with countries of origin and transit relevant in the Western Balkan route.

There is a clear necessity to make a distinction between persons in need of international protection and economic migrants – with this regard the return and readmission policy shall be duly implemented, reviewed and strengthened.