STANOVISKO: ÚV SR: Reakcia na príspevok Denníka N: Kade tečú eurofondy?

Nachádzate sa tu

2. 11. 2015

Vážený pán redaktor Šnídl,
s veľkým záujmom sme si prečítali Váš článok s názvom: "Kade tečú eurofondy? 47 miliónov cez švajčiarsky program, o ktorom ste sotva počuli" zo dňa 30.10.2015 v Denníku N. Žiaľ, iba ním dokazujete svoju neinformovanosť, nehovoriac o tom, že ste si, podobne ako iní redaktori Denníka N - opäť raz - nedali námahu osloviť aj "druhú" stranu. V tejto súvislosti si neodpustíme poznámku, že sa tak deje v čase, keď sa neustále sťažujete na to, že Vám neposkytujeme informácie. Pravdou však je, že úrad vlády Vám ich poskytuje, ale Vy ich žiadate iba v prípadoch, keď sa Vám to hodí.
Ale teraz k veci: Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce (Švajčiarsky finančný mechanizmus) nie je Operačným programom financovaným zo Štrukturálnych fondov EÚ. Je to program bilaterálnej spolupráce medzi Švajčiarskou konfederáciou (ktorá nie je členským štátom EÚ) a Slovenskou republikou, ktorého riadenie na Slovensku zabezpečuje Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod v súlade s Rámcovou dohodu podpísanou ešte v decembri 2007. Prideľovanie prostriedkov tohto mechanizmu na 23 projektov vrátane Štipendijného fondu a Blokového grantu pre mimovládne organizácie a podporu partnerstiev bolo ukončené v prvej polovici 2012. Samotné prideľovanie prostriedkov na 40 malých a spoločných projektov z Blokového grantu bolo ukončené v roku 2013.
Vďaka týmto projektom sa napríklad skvalitnilo a rozšírilo poskytovanie sociálnych služieb ako aj služieb cestovného ruchu najmä na východnom Slovensku, podporili sa projekty slúžiace ochrane prírody vrátane budovania kanalizácie v 8 obciach Slovenska, rozvoj vzdelávania mladých ľudí, fungovanie inštitúcií štátnej správy napr. v oblasti justície či boja proti organizovanému zločinu či zasahovaniu v prípade prírodných katastrof. Celkový rozpočet projektov podporených z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce predstavuje viac ako 60 miliónov eur. Výška nenávratného finančného príspevku poskytnutého Úradom vlády SR na ich financovanie predstavuje cca 59 mil. eur, pričom časť z týchto prostriedkov, spravidla 85% rozpočtu projektu, je krytá prostriedkami Švajčiarskej konfederácie. Až 42% príspevku smeruje na východné Slovensko. Plynutie doby finančnej jednotlivých projektov bude trvať do maximálne do 13. júna 2017, pričom individuálne termíny sú uvedené v príslušných zmluvách.
Správcom (Národným kontaktným bodom) Švajčiarskeho finančného mechanizmu, o ktorom - ako píšete "málokto počul," je teda Úrad vlády SR. Už niekoľko rokov o ňom pravidelne informujeme médiá rôznymi tlačovými správami či oznamami, priamymi výstupmi z podujatí či monitoringov projektov zo strany predstaviteľov Švajčiarskej konfederácie, veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie v SR J.E. Alexandra Wittwera nevynímajúc (samozrejme, redaktori Vášho denníka nemajú záujem o týchto aktivitách informovať). Tieto slová podporíme linkami, ktoré to dosvedčujú a ktoré Vám zasielame.
Vašej neinformovanosti (či už zámernej alebo nie...) ste nasadili korunku zverejnením vyhlásenia p. Ota Pšenáka z Nových Zámkov, ktorý zostavil nový portál Skmonitor: "Momentálne k nám tečú eurofondy cez 24 rôznych programov. Pokiaľ o nich chcete zistiť nejaké informácie, musíte ich hľadať na rôznych serveroch a otvárať desiatky tabuliek v Exceli," hovorí. To podľa neho komplikuje ich kontrolu. "Štát doteraz nedokázal vytvoriť jeden portál, kde by ste mali všetky operačné programy pohromade, tak to musia robiť dobrovoľníci," dodáva.
Každý, kto sa čo i len trochu orientuje v otázkach eurofondov, operačných programov a projektov, vie, že existuje portál ITMS, ktorý je centrálnym informačným systémom slúžiacim na evidenciu a následné spracovávanie, export a monitoring dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite pre programové obdobia 2004 - 2006 a 2007 - 2013 (ITMS II) a pre programové obdobie 2014 - 2020 (ITMS2014+). Systém ITMS II je spoločný pre operačné programy SFC programového obdobia 2004-2006 aj NSRR (Národný strategický referenčný rámec) programového obdobia 2007-2013. ITMS II tiež zahŕňa program cezhraničnej spolupráce SK-CZ a Operačný program rybné hospodárstvo. Systém ITMS2014+ zahŕňa operačné programy definované v Partnerskej dohode o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020. Aj laická verejnosť má do portálu prístup a dokáže z neho čerpať informácie o programoch a podpore v rámci európskych a štrukturálnych investičných fondov.

Okrem portálu ITMS je tu portál nsrr.sk, teda portál Národného strategického referenčného rámca. Ak by ste si dali tú námahu a klikli naň, zistíte, že názov operačné programy (alebo eurofondy) používa len 11 programov v tomto programovom období - a možno by ste sa aj zamysleli, aké vlastne sú tie iné finančné mechanizmy do Vami, resp. p. Pšenákom uvedeného počtu 24. Taktiež by ste tu našli záložku Čerpanie a zoznamy, kde sa síce nachádzajú excelovské tabuľky, ale tie sú bežnému užívateľovi, podľa nášho názoru, dosť dobre zrozumiteľné a v ktorých je možné nájsť informácie od alokácie cez čerpanie až po percentuálne prepočty.

Dovolíme si dať do pozornosti nedávny článok v Hospodárskych novinách, ktorých redaktor evidentne je o tomto systéme informovaný: "Z eurofondov už nemusí bolieť hlava;" 14.10.2015; Hospodárske noviny; mut. , ENERGIE PRE FIRMY , s. 20; redakcia): Nový systém ITMS2014+ má naviesť potenciálneho uchádzača o európske fondy na správnu cestu."

Vážený pán redaktor,
je nám ľúto, že v novinách Vášho formátu a Vašich vyhláseniach o objektívnosti sa objavujú články, ktoré zavádzajú verejnosť buď nepravdivými, alebo pravdu skresľujúcimi informáciami. Je tiež poľutovaniahodné, že ste si nedali námahu, aby ste čo i len zistili o tom, čo píšete, pravdu.
Veľmi sa budeme tešiť, ak sa o tieto témy (programy) budete skutočne zaujímať a prídete na niektoré z rôznych podujatí týkajúce sa spomínaných programov, o ktorých môžeme verejnosť spoločne informovať.


Úrad vlády SR